nr17 thumbOver de eigendom der vaarten, verlaten en bruggen van Dragten
Nu binnenkort de Drachtster vaart gedeeltelijk opnieuw uitgegraven gaat worden, lijkt het een goed moment eens stil te staan bij de eigendomsverhoudingen van deze waterweg. Want zoals het anno 2008 in elkaar steekt, is het een heel ander verhaal dan het in vroegere tijden was. Dat verhaal vertelt Sietze van der Meulen.

 

Verzetsman, testpiloot en vlieger van de Prins
De heer Th.J. de Jongh, schrijver van dit artikel, is als militair werkzaam geweest bij de Koninklijke Luchtmacht te Hilversum. De Luchtmacht Historische Sectie kwam op zeker moment op het idee om over Gerben Sonderman te publiceren. De heer De Jongh werd verzocht deze taak op zich te nemen. Inmiddels staat hij in ons land bekend als groot deskundige van deze Drachtster vlieger. Bij het verschijnen van deze editie van ons magazine (december 2008) was het precies 100 jaar geleden dat Gerben Sonderman geboren werd.

De ‘levensloop’ van een onderwijzer uit Oudega
‘Uit het legitiem Huwelijk van Steffen Tjebbes Dijkstra met onze veelbeminde jongste dochter Mietje (Maria Catharina Spangenberg) voltrokken den 15 november 1845 zijn verwekt of voortgesproten. --- Des nademiddags ongeveer een uur van Den 21 September 1846 is door Gods goedheid zoo gelukkig als voorspoedig verlost van eenen welgeschapen Zoon. Onze dochter Mietje zij heeft haren lieven Zuigeling zelve ten doop gehouden, ter inlijving in den Christelijke gereformeerde kerk. Deze plegtigheid is verrigt door den wel Eerw: en Zeer gel: Heer Claas Willemen Wijchram predikant te Buitenpost, den 18 October 1846 ’s namiddags en in presentie van onze innig geliefde hooggeachten grijze vader, naar zijn wet is de liefeling genoemd.’ De teksten op geboortekaartjes van tegenwoordig verschillen nogal van deze tekst in de familiebijbel van de van oorsprong Duitse familie Spangenberg. De naam van de zoon is Frederik Wilhelm Dijkstra. Geert van der Veer volgt zijn levensloop, waartoe onder meer 18 jaar onderwijzerschap in Oudega hoort.

Trije spul is út
‘Opdat de zo schoone kaatssport in Dragten veele beoefenaars krijge’.
Mei dat – suver wat ferheven – doel waard 27 augustus 1915 de keatsferiening Drachten oprjochte. It inysjatyf ‘tot de wederoprichting van een kaatsvereniging’ kaam fan R. Hofman en K. Kamstra. Zo begint Koop Scholten zijn artikel over het kaatsen in Drachten. En hoewel onze regio niet een typisch kaatsgebied is, weet hij veel hoogtepunten te vermelden.

Van Haersmapark
September/oktober 2008: spandoeken tussen de bomen van dit park aan de Stationsweg in Drachten. Bewoners uit de omgeving van het park en de wijkraad geven uiting aan hun sterke gevoel van ongerustheid. Immers er zijn plannen om een kleinschalig appartementencomplex te realiseren aan de rand van het park met een gedeeltelijke bouw in het park. Ook Smelne’s Erfskip laat (opnieuw) van zich horen, onder meer door hier de brief van Dr. C.L. van Groningen van RACM te publiceren.

Pake Tosk en Peije Rasp, bekende Drachtsters en ook nog verwanten
De auteur van dit artikel woont in Dreumel (NB) en was laatstelijk gedurende 7 jaar burgemeester van Reeuwijk, en daarvoor 8 jaar wethouder van Zeist. Bij stamboomonderzoek bleken er ook familielijnen naar Peije Rasp en Pake Tosk te bestaan. Hans Bauer doet uit de doeken hoe het in elkaar zit.

Avonturen van een veldwachter
Frank de Jong is een telg uit een familie die al lang geleden naar Amerika emigreerde. In een Engelstalig boekje gaat hij terug naar de ‘roots’ en verhaalt ook over de ellendige toestanden in het land van zijn vaderen.Verrassend om te ontdekken dat geschiedenissen, hier bijna vergeten, daar nog aan de kinderen worden doorverteld. Jochum Dijkstra, op zijn beurt, maakt ons er deelgenoot van.

Begraafplakken bewarje ferhalen
Foar it tsjerkhôf op Nyegeasterhoeke stiet in monumintaal smeiizeren hek. Boppeoan stiet yn fersulvere letters in oprop oan de besiker: MEMENTO MORI (tink oan jo libbensein). Oan wjerskanten steane figueren, dy ‘t it tydlike fan dit libben útbyldzje.
Bearend Veltman legt niet alleen uit wat die figuren betekenen, maar haalt aan de hand van enkele grafstenen op drie verschillende begraafplaatsen de desbetreffende mensen en hun betekenis voor dorp en land uit de vergetelheid.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland