nr18 thumbDokter Siebinga staat dit jaar volop in de schijnwerpers. Een activiteitenoverzicht vindt u op pag. 13 van dit nummer en in drie artikelen is hijzelf en zijn belangwekkend werk voor de archeologie beschreven.

Dokter Siebinga sa’t wy him meimakke hawwe
Dit ferhaal fan Harmen Kielstra giet oer dokter Siebinga, sa’t trije generaasjes Kielstra fan de Leijensloane him meimakken as húsdokter en oer it húsgesin Siebinga en harren sosjale kontakten mids it Peinder folkje yn de jierren 1925-1969.

 

Johannes Siebinga (1898-1969) Opeinder streekarcheoloog en zijn verdienste voor de Friese archeologie
In 1925 vestigt Johannes Siebinga zich als huisarts te Opeinde waar hij zich in 1929 begon te interesseren voor de prehistorie van zijn geboortestreek. Dokter (zoals Siebinga in het Fries wordt aangesproken) laat zich inspireren door een voordracht van de bekende Stellingwerver streekarcheoloog Hendrik Jan Popping uit Oosterwolde. Deze gaf de streekkrant De Stellingwerver uit en deed hierin regelmatig van zijn oudheidkundige ontdekkingen verslag. Evert Kramer, conservator archeologie van het Fries Museum laat zien wat dokter Siebinga bijdroeg aan het ontrafelen van de vroegste geschiedenis van deze streek.

Siebinga’s steentijd vergeleken met die van nu
Ontwikkelingen in de hedendaagse archeologie. Sinds de tijd dat de Peinder streekarcheoloog Jo hannes Siebinga (1898-1969) zijn bijdrage leverde aan de wetenschap, is er heel wat veranderd in de Nederlandse archeologie. Omdat Siebinga’s activiteiten zich richtten op de Nederlandse steentijd, focust Saskia Mulder zich in dit artikel ook op deze periode.

De merkwaardige lotgevallen van Het Hert
– drie eeuwen herontwikkeling van een koren molen –
Wie rond 1900 over het Moleneind kuiert, komt maar liefst vier molens voorbij. Vanaf de Hogeweg verschijnt al snel een imposante houtzaagmolen uit 1717, ongeveer waar nu de Woningbouwvereniging zetelt. Schuin ertegenover staat een oliemolen uit 1850, waarvan het restant nu nog onderdeel is van het Dunlop-Enerkagebouw. Even later volgt de ´tweede molen van Durksz´ uit 1837, ter plaatse van het huidige hertenkampje. En als laatste, zo’n beetje ter hoogte van het pittoreske Planken Pakhuys, draait een grote, eerbiedwaardige korenmolen uit 1716. Eertijds werd deze ‘Het Hert’ genoemd, latere Drachtsters spreken van ‘eerste molen van Durksz’. Johannes Luhoff laat voor ons de molenwieken opnieuw draaien...

175 jaar Openbaar Onderwijs in Drachtstercompagnie
In 2009 is het 175 jaar geleden dat het eerste gebouw van de openbare school aan de Alde Wei in Drachtstercompagnie in gebruik werd genomen. Voor 1834 moesten de kinderen een lange reis maken naar de scholen in Rottevalle of Opeinde. Dat veranderde in dat jaar en Corry Keuning maakt ons deelgenoot van hoe het in de 175 jaar daarna ging.

Over de ‘niaer’ van de Wipbrugge in de Dragster Buuren
Met betrekking tot de verkoop in 1769 van de brug in het centrum van Drachten hebben wij te maken met een in onze ogen merkwaardig gebeuren, waaruit blijkt dat de gang van zaken ten aanzien van de verkoop van onroerende goederen in de achttiende eeuw een andere was dan de huidige. Sietze van der Meulen vertelt u wat u altijd al wilde weten van dat bijzondere 'niaerrecht'.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland