nr20 thumbWillem van Blom, notaris te Drachten en zijn dochter Maria Johanna
In zijn dagboek schrijft Wietze Brandsma, koffiehandelaar te Drachten, het volgende: ‘Notaris van Blom verraste de mensen met het berigt dat hij nog denkt te trouwen.’ Geert van der Veer weet te vertellen hoe dat afliep.

 

Kennis in de keten: werken aan betere restauraties
Voor kwalitatief hoogwaardige restauraties is een optimale samenwerking noodzakelijk. Ambachtslieden, restauratiearchitecten, monumenteigenaren en overheden vormen allemaal schakels in de restauratieketen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - onder aanvoering van zijn directeur Cees van 't Veen, de auteur van dit artikel - wil de kennis, kwaliteit en samenwerking in die keten stimuleren.

‘De Paapsche Leer’: het huis met de gevelspreuk
Enkele jaren geleden is het afgebroken. Het huis met het opschrift: De Paapsche Leer. Generaties lang hebben er mensen gegist naar de juiste betekenis van deze gevelspreuk. Was hier ooit het huis waar trouwe aanhangers van de roomse godsdienst in het geheim hun bijeenkomsten hielden? Of was het een bijzondere gevelversiering die door één van de vele Ureterper schippers als aardigheidje was meegenomen en er zijn huis mee optuigde?

Rones de Kroon (geboren 1934) en zijn vrouw Wietske (geboren 1935) wonen nu gezellig in een seniorenflat in het centrum van Drachten. Ze weten mee te praten over de Ureterper Vaart. Na hun trouwen hebben ze immers vele jaren in het monumentale pand aan de overkant van het water doorgebracht. Jochum Dijkstra doet verslag.

De tsjerkepleatsen op De Tike
Oan de Master Iniawei op de Tike stean trije wakker gelikense pleatsen, bekend as de tsjerkepleatsen. Hja binne boud yn 1909. Opdrachtjouwer wie de Tsjerkfâdij fan de Nederlânsk Herfoarme Gemeente fan Nyegea (gem. Smellingerlân). Tagelyk mei de bou fan de pleatsen waarden ek de lêste hoeken heide, eigendom fan de Tsjerkfâdij, oanmakke. Mei harren bedriuwsgrutte (± 20 hektare) en ferkaveling (± 2/3 fan it lân om hûs) stieken hja tige geunstich ôf by wat min datoangeande yn de Wâlden went wie. Hoe kamen de tsjerkfâden - faak de behâldende kant it neist - ta dizze moderne oanpak op de heide fan de Tike? Bearend Veltman jout it andert.

Ons landschap tussen lommerrijk lover en verre verten
Een landschap heeft twee regisseurs, elk met een eigen draaiboek: de natuur en de mens. Een landschap o tstaat als natuurlandschap. In Smallingerland heeft de natuur de basis gelegd voor twee contrasterende landschappen. Die zijn door toedoen van de mens bijgesteld tot een cultuurlandschap met weidse vergezichten aan de ene kant en bomenrijke beslotenheid aan de andere. In dit en een volgend magazine wandelt Peter Terpstra door die landschappen.

De Wederopbouw deel 2
Vanaf het eind van de 19e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog steeg het aantal vrijstaande woonhuizen sterk. Een groot deel van de economische bovenlaag van de bevolking verhuisde vanuit de binnensteden naar de stadsranden en de omliggende plattelandsgemeentes, waar ruim opgezette villawijken werden aangelegd voor hun villa’s en landhuizen. Dankzij de economische groei, die een kapitaalkrachtige middenklasse genereerde, en de verbeterde toegankelijkheid van de stadsrand en het buitengebied nam ook de vraag toe naar kleinere villa’s en landelijke woonhuizen. Bé Lamberts vervolgt zijn overzicht van deze boeiende periode.

Van Kuiperij naar Slagerij
Het valt niet altijd mee ons een voorstelling te maken hoe het leven er in vroeger eeuwen uitzag. Gelukkig kunnen wij ons aan de hand van archieven zo af en toe toch een wat beter beeld vormen. Met name door de zgn. inventarisatieboeken en weesboeken, beide onderdeel van het Nedergerechtsarchief van Smallingerland, wordt ons zo nu en dan een iets ruimere inkijk gegund in het dagelijks bestaan van onze voorouders, aldus Sietze van de Meulen.

Leerlingen Friese Poort schrijven geschiedenis
In één van de volgende nummers van Smelne’s Erfskip valt een bijdrage te verwachten van een of meerdere leerlingen van ROC Friese Poort Drachten. Een en ander vloeit voort uit een samenwerking tussen het ROC en Smelne’s Erfskip.

100 Jaar Christelijk Gereformeerde Gemeente Drachten
In veel dorpen en steden van ons land ontstonden bij de Afscheiding in 1834 en bij de Doleantie in 1886 twee nieuwe kerkelijke richtingen. Onder leiding van de bekende dr. Abraham Kuyper zijn in 1892 deze beide richtingen bijna overal samengevoegd (‘verbonden’) tot één kerkgenootschap met de nieuwe naam Gereformeerde Kerken in Nederland. Jan K. van Til laat de eeuw de revue passeren.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland