nr22 thumbDe kapel van Bertilla
In de komende jaren zal het dorpsbeeld op de hoek van de Burgemeester Wuiteweg en de Eikesingel in Drachten drastisch worden gewijzigd. Veel Drachtsters zullen zich herinneren hoe in de loop van de jaren zestig en daarna het verpleeghuis Bertilla op die locatie gestalte heeft gekregen. Ook toen al ging het om ingrijpende veranderingen. Een aantal boerderijen moest er voor worden afgebroken. Nu gaat onder meer de kapel verdwijnen. Ds G. Liebe en pastoor R.L. van der Wal vertellen over de geschiedenis van Bertilla en over de grote betekenis van de kapel met zijn fraaie glas-in-lood ramen.

 

De Fermanjepôle
Earne tusken de doarpen De Rottefalle en Eastermar leit oan ‘e Wytfeansterwei de Fermanjepôle yn it buorskip It Wytfean, in streek dy’t âlder is dan it doarp De Rottefalle. De Fermanjepôle is in monumint ta oantinken dat op dit plak de earste menniste (doopsgezinde) tsjerke stien hat. As jo dêr lâns komme, de tiid nimme om efkes fan ‘e fyts, of út ‘e auto te stappen en troch de daam yn ‘e hage op de pôle komme, dan rinne jo rjocht op in dikke stien oan en fertoevje dêr dan in amerij.

Wopke Hoekstra, de skriuwer fan it ferhaal oer de Fermanjepôle is op 21 maaie 2010 ferstoarn. Hy hie dit artikel al yn it winterskoft 2009/2010 skreaun, it wachtsjen wie op it stuit dat der in foto makke wurde koe fan de fernijde Fermanjepôle.

Wopke wie in minskenminsk en – dêrmei – ek in man fan skiednisferhalen. It muoit ús tige dat dit stik syn lêste ferhaal foar ús blêd wêze moast.

Canon van Smallingerland
In twee artikelen komt de Canon van de geschiedenis van Smallingerland aan bod. Jaap van der Wal (projectleider en secretaris van de Canonwerkgroep) licht de achtergronden en opzet van de Canon toe, terwijl Tiny Derks (voorzitter van de Canonwerkgroep) de samenwerking met ROC Friese Poort belicht.

Exorcisme in de Friese Wouden
Berdina van der Veen is eerstejaars leerling Journalistiek en Fotografie aan ROC Friese Poort te Drachten. Als eerste levert zij een bijdrage aan wat een reeks artikelen moet worden van jonge, aanstormende journalisten verwachten. Ze vertelt het relaas van de veearts alias wonderdokter Hinse de Boer. In de negentiende eeuw opereerde hij in de streken rond Opeinde, maar niet alleen als de veearts die hij eigenlijk was…

Fan sarken en sagen
Yn de midsieuwen, sa’n lytse tûzen jier ferlyn, wennen yn dizze kontreien ek minsken. Wa’t it goed dwaan koe, liet syn deade yn in stiennen deafet begrave. Sa’n stiennen bak wie makke fan natuerstien. En dat materiaal komt hjir net foar. It plak fan oanmeitsjen moatte we yn de bergen sykje, yn Dútslân. Jochum Dijkstra lit syn ljocht oer de sarkofagentiid (1050-1250) skine.

100 Jaar kerkgebouw It Ljochtbeaken te Oudega
De geschiedenis van wat nu een PKN-gemeente is, gaat terug tot 1836. Het tweede kerkgebouw van deze gemeente is in 1909 gebouwd. Het staat op de lijst van gemeentelijke monumenten, want de karakteristieke gevel van de kerk met de spitse toren zijn nog geheel oorspronkelijk en vormen een fraaie aanblik in het centrum van het dorp. Jan van Til vertelt meer bijzonderheden over de kerk en de iets eerder gebouwde maar – helaas – afgebroken pastorie.

Stemmen op zijn achttiende eeuws
Het algemeen kiesrecht zoals we dat nu kennen, dateert pas uit het eerste kwart van de vorige eeuw. In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen in de grondwet vastgelegd, waarna in 1922 het vrouwenkiesrecht volgde. Daarvoor was het kiesrecht voorbehouden aan een zeer beperkte groep mensen. Gedurende de 19e eeuw mochten alleen mannen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden hun stem uitbrengen (dit wordt het censuskiesrecht genoemd). Nog eerder – voor de Franse tijd – had ieder gewest in de Republiek der Verenigde Nederlanden zijn eigen kiesstelsel. In dit artikel neemt Sietze van der Meulen de situatie in Friesland uit die tijd onder de loep.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland