Drachten Torenstraat 4

sf 1110 DR Excelsior JWA0043De Verbruikscoöperatie Excelsior liet in 1926 op de hoek van de Eerste Parallelstraat en de Oosterstraat een nieuwe winkel met bakkerij bouwen. Architect D. Meintema uit Leeuwarden maakte het ontwerp in de typische Interbellumstijl.

Lees meer...

Drachten Torenstraat 43

sf 1117 DR Torenstr 43 JWA9867Architect G.M. van Manen ontwierp in 1932 in opdracht van M. Kuipers dit woonhuis voor de hoek van de Torenstraat en de Vogelzang.

Lees meer...

Drachten Treslingstraat 10

sf 1118 DR Treslingstr 10 JWA9951Op de hoek van de Treslingstraat en de Pier Panderstraat verrees in 1950 een landhuis met de allure van een woning in een Gooise villawijk. Het in opdracht van A. Kok gebouwde pand was ontworpen door Bosma's Architectenbureau uit Drachten.

Lees meer...

Drachten Tussendiepen 6

sf 1119 DR Tussendiepen 6 JWA9082Er werken nu kunstenaars in de kantoorruimten en een historisch autobusmuseum vindt onderdak in de grote hallen, maar het complex werd in 1960 gebouwd voor Machinefabriek N.V. Sluis.

Lees meer...

Drachten Ureterpvallaat 1

sf 1121 DR UV1 JWA9892Dit woonhuis met grutterij werd rond 1840 nieuw gebouwd, nadat het bestaande pand door brand was verwoest. Het is gebouwd in de neoclassicistische stijl die gangbaar was in de eerste helft van de negentiende eeuw.

Lees meer...

Drachten Ureterpvallaat 3

sf 1122 DR UV3 JWA 4285De rond 1875 gebouwde boerderij is van het in de regio minder gangbare kop-romp-type met langsdeel. Het woonhuis heeft de stilistische kenmerken van de woonhuisarchitectuur voor welgestelden en staat min of meer los van het bedrijfsgedeelte linksachter, dat ook jonger is.

Lees meer...

Drachten Zuiderbuurt 28

sf 1126 DR DZ consistorie JWA 5116De bij de Doopsgezinde Kerk horende consistorie en kosterskamer zijn in 1928 verbouwd tot kerkenraadskamer en vergaderruimte. Het ontwerp daarvoor werd gemaakt door kerklid architect Cees Rienks de Boer.

Lees meer...

Drachten Zuidkade 18

sf 1130 DR Pietje Bel JWA2170Dit is een van de weinige overgebleven schipperswoningen langs de Kaden en de voorgevel is voor het grootste deel in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Lees meer...

Drachten Zuidkade 29

sf 1131 DR Zuidkade 29 JWA2184Jan Sierts Zoovele kwam na zijn huwelijk met Trijntje Pieters van der Werff in dit huis wonen. Toen de slager/kuiper in 1859 stierf werd zijn zoon Pieter Jans eigenaar. Hij liet zowel woonhuis als de daarachter staande tabaksfabriek verbouwen.

Lees meer...

Drachten Zuidkade 30

sf 1132 DR Zuidkade 30 JWA2187Dit woonhuis kreeg in 1919 zijn karakteristieke voorgevel, naar een ontwerp van architect Cees Rienks de Boer, maar het dateert al uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In 1839 woonde hier touwslager Wiebe Geerts Veenstra, later was notaris Karst Jans van der Veen eigenaar.

Lees meer...

Drachten Zuidkade 35

sf 1133 DR Zuidkade 35 JWA2189Drie geslachten Zoovele bewoonden dit herenhuis, dat in 1890 waarschijnlijk in opdracht van beurtschipper Uilke Oenes de Jong is gebouwd. Jan Andries Zoovele, tabaksfabrikant, kruidenier en handelaar in spek liet als tweede eigenaar enkele verbouwingen uitvoeren.

Lees meer...

Drachtstercompagnie Folgerster Loane 50

sf 1136 DC Pas Ver JWA9989De geschiedenis van boerderij Pasver gaat terug tot omstreeks 1820. Toen dreef Jan Jans van der Heide hier een herberg, waarin het volgens overlevering soms nogal ruig aan toe ging. Jetze Wiebes van der Vlugt, de elfde eigenaar in successie, gaf in 1907 opdracht tot herbouw van de herberg. In een acte van 1918 wordt Pasver nog steeds herberg genoemd, maar wel is dan al sprake van een schuur.

Lees meer...

Drachtstercompagnie Folgerster Loane 70, 72, 74 en 76

sf 1137a DC Jezus Kerk JWA9809In de buurtschap Luchtenveld aan de Folgersterloane vormen de kerk, pastorie, begraafpaats en twee woningen sinds 1928 een bijzonder geheel. Opdrachtgever voor de bouw was Berend Overdijk, die hier een plek vond om gehoor te geven aan zijn levenslange roeping om te evangeliseren.

Lees meer...

Drachtstercompagnie Tjerkebuorren 37

sf 1140 DC Pastorie JWA9986De Commissie van Beheer en Uitvoering voor de Stichting der Hervormde Gemeente van Dragtster Compagnie liet rond 1869 deze pastorie bouwen, met consistorie. Het sobere en traditionele herenhuis is gebouwd in een stijl die verwant is aan het Neo-Classicisme. Bij een verbouwing in 1912 kreeg het huis zijn tweede bouwlaag. Het is, op deze markante plaats aan de bocht in de weg, een beeldbepalend onderdeel van de historische dorpsbebouwing.

Goëngahuizen Peansterdyk 18

sf 1143 GH Boerderij HH JWA2375It Heechhiem is in 1869 gebouwd. De eerste steen werd gelegd door Sipke Johannes de Boer, wiens nazaten nog minstens een eeuw op het bedrijf hebben gewoond en gewerkt.

Lees meer...

Houtigehage Ds Visscherwei 71

sf 1149 DC Jeruel JWA9797Als de arme heidebewoners niet naar de kerk willen komen, moet de kerk maar naar de heide worden gebracht. Onder dat motto begon dominee J.A. Visscher in het begin van de twintigste eeuw zijn evangelisatiewerk in Houtigehage.

Lees meer...

Nijega Hearrewei 3

sf 1159 NG Tolhuisje 2008De Commissie van Beheer over de Kunstweg Bergum – Heerenveen gaf in 1908 opdracht voor de bouw van deze tolgaarderswoning voor Simen Veenstra. Het huis werd gebouwd door O.M.B. Bakker uit Kortezwaag, die het ook had ontworpen. De laatste tol werd geïnd op 28 april 1928 en de Commissie van Beheer werd in 1941 opgeheven, toen het onderhoud van de weg overging naar Rijk en gemeenten.

Lees meer...

Nijega Kommisjewei 10

sf 1162 NG Pastorie JWA5209Nadat rond 1900 de Hervormde gemeenten van Oudega en Nijega zelfstandig verder gingen, liet de kerkvoogdij in Nijega een nieuwe pastorie bouwen aan wat toen nog de Kunstweg heette.

Lees meer...

Nijega Kommisjewei 13

sf 1163 NG Kommwei 13 JWA2246Het duurde even voordat de woningbouw weer op gang kwam na de Tweede Wereldoorlog. Terwijl het ontbrak aan geld, bouwmaterialen en arbeidskrachten nam de vraag naar woonruimte na de bevrijding explosief toe door de vele (uitgestelde) huwelijken en de terugkeer van duizenden Nederlanders uit Nederlands-Indië.

Lees meer...

Nijega Kommisjewei 2

sf 1161 NG Kostersw JWA5217Nadat in 1893 de kerk grondig was verbouwd besloot de kerkvoogdij eerdere plannen voor een kosterswoning met consistorie ook maar weer eens op tafel te leggen.

Lees meer...

Nijega Kommisjewei 41

sf 1164 NG Kommisjewei 41Op 28 februari 1910 kreeg Mient J. de Jong vergunning voor het bouwen van een woonhuis met winkel en smederij. Het huis werd ontworpen door E. van der Meulen uit Opeinde en gebouwd door R.D. Beek uit Nijega. Al vier jaar later werd het smederijgedeelte aan de oostzijde uitgebreid met een berging.

Lees meer...

Opeinde Kommisjewei 161

sf 1169 OP Komm 161 JWA5202De karakteristieke boerderij van het kopromptype is in 1875 gebouwd, zoals de datumankers in de voorgevel aangeven. Het stookhok is van 1920.

Lees meer...

Opeinde Kommisjewei 163

sf 1170 OP Komm 163 JWA5203De stelpboerderij is in 1914 in een voor die tijd karakteristieke overgangsstijl gebouwd in opdracht van Sj. H. Hoekstra. De boerderij is linksachter verbonden met een schuur voor hooiopslag en stalling, die in 1939 is vergroot.

Lees meer...

Opeinde Kommisjewei 168

sf 1171 OP Komm 168 JWA 480pxHereboer F.S. van der Burg gaf in 1866 opdracht voor het bouwen van deze koprompboerderij, die nog grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard is gebleven.

Lees meer...

Opeinde Nijtap 38

sf 1175 OP Nijtap 38 JWA 3999De eerste boer op deze koprompboerderij was Libbe Hedzers van Kammen, wiens vader Hedzer waarschijnlijk de opdracht tot de bouw gaf.

Lees meer...

Oudega bij Wolwarren

sf 1190 OG Molen Wolwarren JWA 4410Molens hebben een belangrijke rol gespeeld in het waterrijke westelijke deel van de gemeente Smallingerland. In de Jan Durksz Polder stonden in de negentiende eeuw vooral tjaskers, kleine molens met vier wieken. Nadeel was dat ze met de hand op de wind moesten worden gezet. Toen dan ook in 1910 de Amerikaanse windmotor op de markt kwam, werden langzamerhand alle tjaskers vervangen. Tegenwoordig staan in deze omgeving nog vijf windmotoren, waarvan er twee nog in bedrijf zijn. Deze windmotor is rond 1915 geplaatst en bestaat in zijn geheel uit metalen onderdelen. Op tweederde bevindt zich het bordes, dat bereikbaar is via een ladder. De windroos met achttien bladen staat verticaal en draait een as rond die in verbinding staat met een bemalingsinstallatie in de gesloten onderbouw. De molen is niet meer in gebruik, vanwege de gewijzigde functie van het gebied.

Oudega bij Wolwarren 3

sf 1189 OG Zomerhuis JWA480pxAannemer Louis Pool uit Wassenaar kocht in 1946 een perceel aan de Wolwarren om er een zomerhuis te kunnen bouwen. Het zomerhuis is oorspronkelijk als woonboot gebouwd op een grote betonnen bak. Dat leidde tot een discusie met de gemeente, in verband met de ligplaatsenvergunning.

Lees meer...

Oudega Buorren 31

sf 1183 OG GK JWA5229It Ljochtbeaken is gebouwd in 1910 in een voor die tijd karakteristieke Overgangsstijl met Art Nouveau invloeden, detaillering en materiaalgebruik. Wie het ontwerp maakte is niet bekend.

Lees meer...

Oudega Dwarssingel 41

sf 1184 OG Dwarss 41 JWA2253In opdracht van veehouder Meindert Eeuwes Riemersma is deze stelpboerderij gebouwd, passend in de bouwstijl van die tijd en deze streek.

Lees meer...

Oudega It West 29

sf 1185 OG It West 29 JWA2257Baron Johan Galenus Willem Hendrik van Sytzema, onder andere burgemeester van Elburg, gaf in 1884 opdracht voor de ‘herbouw van de boerenhuizinge nadat deze was vernield door een onvoorziene ramp’ (brand na blikseminslag).

Lees meer...

Oudega It West 31

sf 1186 OG It West 31 JWA2274Deze stelpboerderij kreeg in 1938 zijn huidige uiterlijk, toen veehouder Uitze Tjeerdsma de bestaande kop-rompboerderij liet verbouwen. Timmerman F. de Haan uit Oudega maakte voor Tjeerdsma een symmetrische voorgevel met vensters die zijn voorzien van glas-in-lood in de bovenramen, zoals in die tijd populair was. De rechtergevel van het bedrijfsgedeelte is verstevigd met vier steunberen. Links achter de boerderij is in 1945 een bijschuur gebouwd met een rieten dak en uilenborden. Deze schuur is in 1954 vernieuwd. De oorspronkelijke boerderij stond er al voor 1858. In dat jaar werd eigenaar Mindert Oedzes Deelstra vermeld in het register van de florenen.

Oudega It West 48

sf 1187 OG West 48 JWA 4401Op deze plek stond tot 1927 een zeer oude kop-hals-romp boerderij, maar die brandde tot de grond toe af na blikseminslag. Eigenaar Willem van Dellen liet door architect T. van der Kooi uit Drachten een nieuwe boerderij ontwerpen met een woongedeelte in de voor die tijd karakteristieke stijl, met brede daken, erkers, brede vensters en glas-in-lood ramen. Later werd een schuur toegevoegd die dwars op het bestaande bedrijfsgedeelte is gebouwd. In 1980 kreeg eigenaar Loek Oosterhof vergunning om er een woonboerderij van te maken en zes jaar later kreeg hij toestemming voor het plaatsen van vijf trekkershutten op het erf. De kleine camping draagt nu de naam De Stjelp.

Rottevalle Brouwergrêft 5

sf 1195 RV Brgr 5 JWA 4775Woonhuis voor twee gezinnen 1825 Ooit woonden hier twee gezinnen, maar dit huisje heeft zijn woonfunctie al lang ingewisseld voor die van atelier/hobbyruimte. Desondanks blijft het een bijzondere schakel in de ontwikkeling van de arbeiderswoning in Nederland. Van buiten is er weinig aan veranderd, binnen is er weinig oorspronkelijks meer. Zo verdwenen de originele tegelwanden. Het huis is gebouwd in de ambachtelijk traditionele stijl, met een met Hollandse pannen gedekt schilddak en een schoorsteen op de beide nokhoeken. De drie vensters in de voorgevel zijn voorzien van zesruits schuiframen.

Rottevalle Buorren 21

sf 1200 RV postkantoor JWA9793Het voormalige postkantoor op de hoek van De Buorren en de Bildwei is interessant als schakel in de typologische ontwikkeling van het dorpspostkantoor in Nederland. In dergelijke postkantoren kon je niet alleen post kwijt, je kon er met behulp van een telefoniste ook telefoneren.

Het onderscheid met de doorsnee dorpswoning ligt vooral in de karakteristieke indeling, met gescheiden woon- en kantoorruimtes, elk met zijn eigen ingang. Het luik in een van de deuren herinnert nog aan de speciale functie die dit pand – nu alleen nog woonhuis – ooit had.

Rottevalle Buorren 7

sf 1197 RV Buorren 07Dit herenhuis is gebouwd als zomerverblijf, was lange tijd in gebruik als bakkerij en is tegenwoordig weer een particulier woonhuis. Het in schone baksteen opgetrokken pand is gebouwd in een stijl die verwant is aan het Eclecticisme. Opvallend is de entree, met hardstenen stoep, portiek, dubbele deur en pilasters, bekroond met een balkon.

Rottevalle Buorren 8

sf 1199 RV Boerderij Buorren JWA0169De boerderij van het kopromptype met dwarshuis en langsdeel is in 1877 gebouwd in opdracht van Sibe R. Atsma, wiens kinderen Sjoerdje en Ljibbe de eerste steen legden.

Lees meer...

Rottevalle Efterwei 32

sf 1204 RV Efterwei 32 rechth JWA3593Aan de oude weg naar Opeinde lieten Antje Petrus Mulder en Wander Ritske de Boer in 1885 in neo-classicistische stijl een rentenierswoning bouwen. De woning bleef tot 1951 in de familie.

Lees meer...

Rottevalle Muldersplein 3

sf 1211 RV Mulderspl 3 JWA9740Het met de voorgevel op de Haven georiënteerde woonhuis is gebouwd in 1861, het er mee verbonden pand aan de Brouwersgrêft is mogelijk gebouwd als opslagruimte voor de boterhandelaar Piter Boetes. Het huis aan het Muldersplein heeft een schilddak met Friese pannen met keperwel, het andere deel heeft een zadeldak dat gedekt is met Hollandse pannen.

Lees meer...

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland