Magazine 58

Artikelen

  • Voor de Tweede Wereldoorlog trokken verschillende Roma-groepen door onze contreien. Minie Baron beschrijft de ontvangst in Drachten van zo’n groep, een Lowara-familie, op 20 september 1904.

  • In 1920 bouwde Jan Oebeles van der Werff de houten Wâldfûgel op het Buitenstvallaat. Dirk Huizinga doet verslag van de geschiedenis van deze tjotter – tegenwoordig als Fries Jacht getypeerd – en haar eigenaren.

  • It Lege Midden is het Swettegebied tussen Pean, Nes, Aldeboarn, Warniahuizen en De Flearbosk bij De Veenhoop. Anne Peenstra verhaalt over de grote veranderingen in dit gebied in de jaren vijftig.

  • Sietze van der Meulen onderzoekt de historie van de aan Museum Dr8888 in bruikleen gegeven zilveren avondmaalsbeker van de voormalige gereformeerde Noorderkerk, nu eigendom van de Drachtster PKN-gemeente.

Voorkant omslag

Reizend portrettist Berend Kunst vereeuwigde omstreeks 1825 het echtpaar Douma uit Opeinde op twee portretten. Ze staan afgebeeld op de pagina's 1 en 23.

De kunstwerken zijn onlangs geschonken aan Smelne's Erfskip, zie Archivaria op pagina 22-23. Foto Museum Dr8888.

Magazine 58
 
Button